Kisalföld logö

2019. 05. 23. csütörtök - Dezső Még több cikk.

Megjelent a Kisalföld Hűség Magazinja

A magazin a hűségprogramban részt vevő kereskedők és szolgáltatók által nyújtott kedvezményeket tartalmazza. Itt megtalálja a részvételi feltételeket és az elfogadóhelyek listáját, de a tejles kiadványt is letöltheti!

KISALFÖLD Előfizetői Hűségprogram
Általános Részvételi Feltételek
2008. március 31-től hatályos

A KISALFÖLD Előfizetői Hűségprogram (a továbbiakban: Program) egy olyan csoportos ügyfél-jutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó ügyfelek (a továbbiakban: Kártyabirtokos) a Programban részt vevő kereskedők és szolgáltatók (a továbbiakban: Partnerek) által nyújtott, nyilvánosan meghirdetett és minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak. A KISALFÖLD napilap (a továbbiakban: KISALFÖLD) lehetővé teszi a kártyabirtokosok számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek (a továbbiakban: ÁRF) szerint részt vegyenek a Programban és KISALFÖLD Előfizetői Hűségkártyához (a továbbiakban: Hűségkártya) jussanak. Ezen kártya segítségével a kártyabirtokosok a KISALFÖLD által erre feljogosított Partnereknél történő áruvásárláskor, illetve szolgáltatás-igénybevételkor kedvezményekhez juthatnak hozzá.

TÖLTSE LE A KISALFÖLD HŰSÉGMAGAZINJÁNAK ELSŐ SZÁMÁT >>


A KISALFÖLD a Hűségkártyát kizárólag az előfizetői számára bocsátotta ki. A Hűségkártya névre szól. A KISALFÖLD a Kártyabirtokosokat az elfogadóhelyekről a Hűségkártyának dedikált és fenntartott internetes honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül tájékoztatja, amelyek a kártya érvényességi ideje alatt is folyamatosan változhatnak. A Partnerek által adott általános kedvezményes ajánlatok és a Hűségkártya-kedvezmények esetleges összevonásáról a Partner jogosult dönteni. A Kártyabirtokos köteles a Hűségkártya-elfogadóhelyen a termék vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele előtt jelezni, hogy Hűségkártyával rendelkezik, azt használni szeretné. A kártyahasználatkor a Kártyabirtokos személy azonosságát a Partner ellenőrizheti.
A Hűségkártya használatának gyakorisága nem korlátozott, de az elfogadóhelyeken vásárlásonként csak egyszer vehető igénybe a kedvezmény.1. Kedvezmények

1.2. A Hűségprogram keretében a KISALFÖLD Előfizetői Hűségkártya útján a Kártyabirtokosok az alábbi kedvezményekhez juthatnak:
– ár- vagy egyéb kedvezmények a Programban részt vevő Partnerek által meghatározott áru Hűségkártyával bonyolított vásárlásakor, illetve szolgáltatás-igénybevételkor;
– a KISALFÖLD időszakos kiadványainak kedvezményes megvásárlása (pl. könyvek, CD-k).

1.3. A Hűségprogram mindenkor aktuális Kedvezményeiről a KISALFÖLD az általa létrehozott Honlapon tájékoztatja az ügyfeleit.


2. A kártya kibocsátása

2.1. A KISALFÖLD Hűségkártyára 2008. március 31-től jogosultak:

Az az egyéni előfizető jogosult a Hűségkártyára, aki az aktuális Hűségkártya kibocsátását megelőző tizenkettő hónapban folyamatosan, megszakítás nélkül a Kisalföld ügyfele volt,

– emellett az aktuális Hűségkártya kibocsátását megelőző tizenkettő hónapban számlabefizetéseit rendben, határidőre teljesítette;
– az aktuális Hűségkártya kibocsátásakor nincs számlatartozása;
– korábban nem jelezte, hogy nem tart igényt a Hűségkártyára vagy egyéb marketingküldeményre;
– amennyiben az előző feltételeknek nem tesz eleget, úgy legalább egyéves hűségnyilatkozatot ír alá.

A program meghosszabbításának feltétele, hogy egyéves hűségnyilatkozat aláírásával a Kártyabirtokos a KISALFÖLD napilapot újabb egy évre előfizesse.

A Hűségkártyára jogosultság feltételeinek vizsgálata, illetve a Hűségkártyák kiküldése új Kártyabirtokosok esetén évente négy alkalommal, minden naptári negyedévet követő hónap 15. napjáig történik meg.

Amennyiben a Hűségkártyával már rendelkező Kártyabirtokos előfizetése megszűnik a következő jogosultsági vizsgálatig, úgy a Kártyabirtokos kedvezményekre nem jogosult a továbbiakban.

2.2. Kártyára nem jogosultak az alábbiak:
Nem természetes személy, vagy nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel, vagy marketingcélú küldeményeket elutasító nyilatkozatot tett.

2.3. Az Hűségkártya-programban ráutaló magatartással jogviszony jön létre a Kártyabirtokos és a KISALFÖLD között azzal, hogy a kártyát és a jelen feltételeket a KISALFÖLD kézbesíti a jogosultnak, aki a kártyát elfogadja. A Programban minden Kártyabirtokosnak csak egy kártyája lehet.


3. A kártya pótlása

3.1. Pótkártyát a KISALFÖLD az eredeti kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, a kártya téves megszemélyesítésekor, a kártyán tárolt kártyabirtokosi törzsadatok megváltozásakor, illetve a kártya postai kézbesítésének meghiúsulása esetén bocsát ki, de évente maximum egy alkalommal díjmentesen. A pótkártya-kibocsátás előfeltétele, hogy a Kártyabirtokos pótkártyaigénylést nyújtson be, illetve annak okát megjelölje. A kártya pótlását a KISALFÖLD is kezdeményezheti.

3.2. A KISALFÖLD a pótkártyát legkésőbb az igény írásos bejelentése esetén az értesítés kézhezvételét követő 90 munkanapon belül legyártatja és a Kártyabirtokos részére elpostázza.

3.3. Ha a pótkártya-kibocsátásra a kártya megsérülése vagy a Kártyabirtokos egyes törzsadatainak megváltozása miatt kerül sor, a régi kártyát vissza kell küldeni a KISALFÖLD részére. A KISALFÖLD a pótkártyagyártást a fenti esetekben mindaddig nem kezdi meg, amíg a régi kártya hozzá be nem érkezett.


4. A kártya megújítása és újraérvényesítése

4.1. A KISALFÖLD Hűségkártyák a kibocsátás tárgyévében érvényesek, azaz a tárgyév január 1. napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig. Az érvényesség lejártakor a KISALFÖLD a kártyát automatikusan megújítja, amennyiben a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak.
A megújítás módja: a kibocsátó egy új érvényességlejárati időpontot tartalmazó kártyát küld a jogosultak részére.


5. A Kártyabirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

5.1. A Kártyabirtokosok adatait (továbbiakban: törzsadatok) a KISALFÖLD kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel. A kártya elfogadásával az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a KISALFÖLD a Hűségkártya-akcióval kapcsolatosan marketing- és üzletszerzési célból kezelje. Elfogadásnak minősül, amennyiben az előfizető a kártyát nem küldi vissza a KISALFÖLD-nek, illetve írásban nem jelzi, hogy nem kíván élni a Hűségkártya nyújtotta lehetőségekkel.

5.2. A Kártyabirtokos bármikor jogosult kérni az adatai helyesbítését, illetve az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulását a KISALFÖLD-höz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított kedvezményes tranzakciók nyilvántartását, elszámolását vagy egyéb, a Hűségprogramhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Hűségprogramban való részvétel felmondását jelenti a Kártyabirtokos részéről. Ebben az esetben a felek a jelen ÁRF-ben szabályozott – Kártyabirtokos általi – rendes felmondás szabályainak megfelelően járnak el.

5.3. A KISALFÖLD a Kártyabirtokosok adatait kizárólag a Hűségprogram működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti. A Kártyabirtokos adatait a Kártyabirtokosnak a Hűségprogramban való részvétele, illetve – amennyiben ez az időpont későbbi – magának a Hűségprogramnak a megszűnése napjától számított 1 (egy) év leteltével azt a KISALFÖLD törölni köteles.


6. Felelősség, szavatosság

6.1. Sem a KISALFÖLD, sem a Partnerek nem felelnek az ügyfélkártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a KISALFÖLD vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

6.2. A KISALFÖLD nem felel a KISALFÖLD Partnerek Kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Kártyabirtokosoknak közvetlenül velük kell rendezniük.


7. Reklamáció, ügyintézés, tájékoztatás

7.1. Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a KISALFÖLD ügyfélszolgálatát kell írásban vagy telefonon megkeresnie.

7.2. Amennyiben a reklamáció valamely KISALFÖLD Partner magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetesen közzétettől eltérő mértékű kedvezmény nyújtása), úgy a Kártyabirtokos rögtön az adott KISALFÖLD Partner üzlethelyiségében megteheti reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a Kártyabirtokos megelégedésére elintézést, úgy jogosult a KISALFÖLD ügyfélszolgálatán is panaszt tenni.


8. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

8.1. A KISALFÖLD jogosult a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a kártyáját tiltólistára helyezni (Honlapon keresztül, megfelelően azonosíthatóan), amennyiben a Kártyabirtokos a kártyával való visszaélést, a kártyaszerződés megszegését vagy egyéb jogsértését elismerte, illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a Kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Kártyabirtokosok, KISALFÖLD, Partnerek) jogos érdekeit veszélyezteti, vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a KISALFÖLD írásos felszólítását követően sem vet véget.

8.2. A fenti esetekben a KISALFÖLD Partnerei követelhetik a jogosulatlanul szerzett kedvezmények miatti káruk teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.

8.3. A Kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással írásban megszüntetni. A Kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának a KISALFÖLD részére való elküldését követő 30 napon belül köteles kártyáját a KISALFÖLD részére visszaszolgáltatni.

8.4. A KISALFÖLD jogosult a kártyát a Kártyabirtokos és a KISALFÖLD közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, amennyiben annak beszolgáltatása az adott határidőig nem történik meg.

8.5. A KISALFÖLD jogosult egy adott kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó Kártyabirtokos részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a Kártyabirtokos vétkes volt-e vagy sem. A kártyaelfogadás, illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 30 napot. A határidő lejártával határozni kell a szerződés, illetve a felfüggesztés megszüntetéséről. A KISALFÖLD mindkettőről írásban köteles értesíteni a Kártyabirtokost.

8.6. Megszűnik a Programban való tagsága és a kártyára való jogosultsága annak a tagnak, akinek előfizetése bármely okból megszűnik a KISALFÖLD-nél.


9. A program módosítása és befejezése

9.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a KISALFÖLD, illetve annak partneri köre a Kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a KISALFÖLD jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a jogosultak körét és a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú.

9.2. A KISALFÖLD jogosult a KISALFÖLD Hűségkártya Programot a Kártyabirtokosok 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a KISALFÖLD honlapján elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a Program befejezéséig hátralevő időben még van mód a kedvezmények igénybevételére.


10. Díjak

10.1. A Kártyabirtokos belépése a Programba díjmentes és nem jelent a jelen szabályzatban rögzítetteken felül semminemű kötelezettségvállalást a KISALFÖLD Partnerekkel kötendő üzletekre vonatkozóan.


11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Kártyabirtokosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy – amennyiben a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkezik – a Kártyabirtokosok tájékoztatása a Program módosításairól, illetve a Program egyéb, a Kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről a KISALFÖLD honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.

11.2. A Hűségkártya a KISALFÖLD tulajdonát képezi. A Kártyabirtokos a kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni vagy a KISALFÖLD ügyfélszolgálatán leadni.

11.3. A KISALFÖLD a kártyát, valamint a Kártyabirtokosnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó értesítési címre küldi. Címváltozás esetén a Kártyabirtokos köteles a KISALFÖLD-et haladéktalanul tájékoztatni. A címváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a Kártyabirtokos a felelős.

11.4. A Kártyabirtokosok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:

LAPCOM Kft. 9002 Győr, Pf. 2.

E-mail: husegprogram@kisalfold.hu
Telefon: 96/504-444
Fax: 96/504-414

11.5. A KISALFÖLD Előfizetői Hűségprogram, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.


Győr, 2008. március 27.

Olvasóink írták

 • 5. Kisalföld Hűségprogram 2008. április 03. 16:51
  „Kedves Hozzászólók!
  Kérjük, hogy a hűségprogrammal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a husegprogram@kisalfold.hu-ra küldjék! Kollégánk készséggel áll rendelkezésükre! Üdv! kisalföld.hu”
 • 4. moncsika 2008. április 02. 16:46
  „Én is aziránt érdeklődnék hogy mikor fogjuk megkapni a kártyát vagy igényelni kell?Kizárólag csak az előfizető használhatja csak a kártyát vagy a csalkádtagjai is?”
 • 3. onem 2008. április 02. 14:59
  „A hűségmagazín már megvan, de hol a kártya? Nyolcadikáig megküldik, vagy hogyan jutok hozzá?”
 • 2. yello 2008. április 02. 11:26
  „nem látok jól vagy tényleg eszméletlen kevés a soproni elfogadóhely a mellékelt magazinban? itt már nem is fontosak a magyar vásárlók vagy mi van? mondjuk ezért is tartunk ott ahol...”
 • 1. LZs 2008. április 02. 06:38
  „Talán egy kicsit több ,,köteles és felelős" szóhasználatot alkalmaznak nem gondolják? Mivel hogy az előfizető még én vagyok.”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Játsszon és nyerje meg az Ovizsúr CD-t gyermekének!

Az mTon és a Fortuna Records jóvoltából új gyerekkiadvány került a boltok polcaira: az OVIZSÚR című… Tovább olvasom