A római Szent István Ház

Olaszország. Szent István Ház – zarándokház Rómában magyaroknak.

A Szent István Ház tulajdonosa és fenntartója a Szent István Alapítvány, amelynek mindig hét tagja van. A tagok egyházi és világi személyek, akik Rómában élnek és dolgoznak, közülük egy tölti be az elnök tisztét. Az alapítvány célja a zarándokház fenntartása és működtetése, valamint első szent királyunk tiszteletének ápolása. Jelenleg az alapítvány elnöke dr. Németh László Imre. A házat tavaly év végéig a Kalocsai Iskolanővérek vezették.

A ház a belvárostól csak kicsit van messze. Nyugodt helyen, zöldövezetben, szép környéken helyezkedik el és a busz, amivel oda lehet jutni, nagyon szép helyeken megy keresztül. Érdemes leszállni például a Gianicolo dombon, ahonnan szép kilátás nyílik a városra és Türr István szobra is itt található.

A Szent István Ház portáján magyar alkalmazottak fogadják a vendégeket. A ház – többek között – díjtalan belépőjegyeket biztosít a pápai kihallgatásokra és szertartásokra. Repülőtéri transzfer is rendelhető. Vannak 1, 2, 3, 4, 5 és 6 ágyas szobák is, továbbá nagytermi ifjúsági szálló hátizsákos turistáknak.

Amikor a vendég belép a ház kapuján, talán nem is sejti, hogy e modern épületben az ezeregyszáz éves magyar történelemmel fog találkozni. Mert ez a ház nem véletlenül viseli Szent István első királyunk nevét. Annak a műnek akar folytatója lenni, amelyet ő kezdett el egy évezreddel ezelőtt. Talán érdemes ezért megismerkednie létrejöttének történetével.

Szent István király nemcsak otthon rendezte az egyház ügyét, hanem arra is gondja volt, hogy a Szentföldre és Rómába zarándokoló magyarok védelemben és gondozásban részesüljenek. Jeruzsálemben és Rómában zarándokházakat létesített, sőt az oda vezető utakon Konstantinápolyban és Ravennában is biztosított menedékhelyet a magyar zarándokok számára, akik ott szállást és ellátást is kaptak.

Szent István megszerezte a Szent Péter bazilika tövében álló Szent István első vértanú tiszteletére emelt San Stefanino nevű templomot, mellette építtette fel a magyar zarándokházat és fenntartására gazdag alapítványt tett.

1776-ban a Szent Péter bazilika átépítésekor VI. Pius pápa elrendelte az új sekrestye megépítését és lebontatta a magyar templomot és a zarándokházat. A Szentszék 7500 scudo kártalanítást adott a két épületért és az összeg kezelését a Collegium Germanicum-Hungaricumra bízta, azzal a kötelezettséggel, hogy kamatai fejében gondoskodjanak a magyar zarándokokról. A zűrzavaros időkben azonban ez nem valósulhatott meg és gyakorlatilag ezzel a lépéssel a zarándokház megszűnt létezni a magyarság számára. A magyar templom egykori oszlopai ma a Szent Péter bazilika sekrestyéjét díszítik.

Mindszenty József bíboros hercegprímás 1946. június 20-án, a zarándokház lebontásának 170. évfordulóján arra kérte XII. Pius pápát, hogy adja át a Santo Stefano Rotondo templomot magyar nemzeti templomnak s a mellette lévő egykori pálos kolostort zarándokháznak. „Nem akarunk mást, mint hogy Szent István nagylelkű alapítása szellemében újból ősi atyai házat találjunk az Örök Városban.” – írta akkor a bíboros prímás. Mindszenty nem ok nélkül kérte és kapta „tituláris templomának” éppen a Santo Stefano Rotondót. Hosszú időn keresztül az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok kolostora és temploma volt. A templomban kőbe vésve ott vannak a magyar szentek nevei és itt temették el a Szent Péter bazilika két magyar gyóntatóját: P. Kelemen pálos szerzetest és Lázó János erdélyi papot is. A bekövetkezett események azonban megakadályozták tervének megvalósításában.

A szép terv más utakon valósult meg. Ennek megértéséhez azonban vissza kell lépnünk az időben 1927-be, amikor a Magyar Állam és a Római Katolikus Egyház közösen megvásárolták a Via Giulia 1. szám alatt lévő Falconieri palotát, ahol a Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Egyházi Intézet helyezkedett el egy fedél alatt. Az akadémia feladata az volt, hogy a Rómában tanuló ösztöndíjasok és kutatók számára megfelelő szállást biztosítson és képviselje a magyar kultúrát. A Pápai Magyar Intézet hasonlóképpen ösztöndíjasokat látott vendégül és képviselte a magyar egyházat a Vatikánban.

1949-ben, Mindszenty bíboros hercegprímás letartóztatása után a két intézmény között feszült viszony alakult ki. A pápai intézet vezetői és pap lakói politikai menekültekké váltak. A volt emigráns lakók számára új fedelet kellett keresni. Mi sem volt természetesebb, mint felújítani Mindszenty bíboros elgondolását és megkísérelni a Santo Stefano Rotondo és a mellette épült, volt pálos kolostor megszerzését. Ez a kísérlet azonban nem jutott révbe.

Amikor már-már bele kellett nyugodni a változtathatatlanba, a gondviselés csodálatos módon új irányt szabott a nagy magyar probléma megoldására. Egy nemes lelkű, a magyar nagyasszonyok hagyományaiban élő hölgy azzal az ajánlattal fordult Zágon József prelátushoz, a Pápai Magyar Egyházi Intézet volt régenséhez, hogy Szent István király alkotásának felújítására felépíti Rómában a tervezett intézményt, ha a külföldön élő magyarság megfelelő telket tud rendelkezésére bocsátani.

Fáy Erzsébet, aki ugyancsak menekült magyar volt, éveken át ápolta a dúsgazdag Duncan Oliver angol lordot, aki halála után nagy vagyont hagyott rá. Erzsébet asszony Mészáros Tibor svájci magyar lelkész révén szerzett tudomást a Rómában kialakult helyzetről. Zágon József és Mester István, a Pápai Magyar Egyházi Intézet volt vezetői nekiláttak a telekkérdés megoldásának.

Mester István így írja le az elkövetkező eseményeket: „A Via del Casalettóra esett a választás. Akkoriban még nagy mezőség volt mindenfelé: dombos, szép vidék, a telek alatt nagy nádtenger. A telek tulajdonosa, Pasini ügyvéd fogadott bennünket egy 18. századi kis palotában. Mennyibe kerülne? Mikor fizethetnénk? Mennyi a foglaló? Megegyeztünk, hogy egy hónap alatt kifizetjük a 120 millió lírát (akkor 200 000 dollár). Letettünk tízmilliót foglalónak: ha egy hónap alatt nem fizetünk, elveszítjük a foglalót és a telket. Mindössze tizenhat milliónk volt.”

Szent Imre napja volt, 1965. november 5. Megindult a gyűjtés és a telek ára baráti kölcsönökből kifizetésre került. Az ügy megvalósítása érdekében Zágon József alapítványt hozott létre 1965. december 15-én, melynek célja a szép terv megvalósítása volt. 1968-ig a ház Mester István nevére volt írva.
Mészáros Tibor, nagy áldozatot vállalva elindult Amerikába gyűjteni, heteken keresztül utazott egyik városból a másikba, egyik magyar plébániáról a másikba.

A ma álló 11.811 köbméternyi palotából 8.130 készült el. 1967. augusztus 20-án, az ünnepélyes felavatásra Európa minden részéből, de Amerikából is összesereglettek a magyarok.
1971. október 2-án Mindszenty József bíboros prímás tett látogatást a házban.

A háznak különleges művészi értéket biztosított a ház megépítése óta 1999-ig itt lakó, kalocsai születésű Prokop Péter papfestő és író, aki Rómában fejezte be képzőművészeti tanulmányait. Ő alakította át képeivel a ház belső tereit galériává. A kápolna szentélyét a magyar szenteket ábrázoló szekkója zárja. A főbejárat fölött Szent István – betonba foglalt színes ablak – fogadja az érkezőt. Az oldalfalak a keresztút stációit sorjázó, mennyezetig nyúló ólomüvegei reggeltől estig váltakozó ragyogásban színezik az imádság helyét. A házat körülvevő szép kert szintén Prokop Péter ízlését dicséri.

A harminc év leforgása alatt sok ezer magyar volt a Szent István Ház vendége, az első időkben főleg külföldi magyarok, de ahogy a helyzet lazulni kezdett a vasfüggöny mögött, a zarándokok egyre nagyobb számban érkeztek hazulról, de Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről is. Megfordultak a házban nem magyar vendégek is, nagyobb számban németek és olaszok, de más európai nemzetek fiai is.

A Szent István Ház zarándokház elsősorban olyan szervezett csoportokat vár, amelyeknek tagjai Rómába, a Katolikus Egyház központjába azért jönnek, hogy leróják tiszteletüket Szent Péter sírjánál, megtekintsék a keresztény emlékeket, elzarándokoljanak a katakombákba, az első keresztény vértanuk sírjához, részt vegyenek a pápai kihallgatásokon és megismerkedjenek Róma és környéke nevezetességeivel. Természetesen nyitva áll minden jó szándékú turista előtt is.

A Ház kápolnája nyitva áll az imádkozni kívánók előtt és ha a csoport lelkipásztorral érkezik, szentmisét is tarthatnak.

www.szih-roma.com

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei