Kapuvár évszázados oskolái - 12 forintot fizettek a gyerekek oktatásáért

Háromszázharminc éve, 1689-ben állt munkába Kapuvár első, névvel is ismert tanítója. Konkoly István több mint negyedszázadon át szolgált a településen.
Kapu várából 1550-ben levél ment Bécsbe: az ott tartózkodó földesúrtól, Nádasdy Tamástól könyveket kértek a vár fiatal lakói. Az ifjú Bánffy János társaival a Bibliát és a humanista gondolkodó, Erasmus műveit szerette volna olvasni. Mint írta, szorgalmasan tanulnának ők, de könyvek nélkül nem boldogulnak. Néhány nappal később már Nádasdy László fogott tollat és köszönte az időközben megérkező Erasmus-könyveket.

Dr. Varga József helytörténész a kapuvári oktatástörténet első éveiről számolt be.

És azt is, hogy a „beteges praeceptor” (tanító) helyett újat fogadott számukra Nádasdy. Azt viszont fájlalták a Kapu várbeli fiatalok, hogy éppen a Biblia nem érkezett meg hozzájuk. Holott ez az, ami a „legjobban kiműveli a lelket, s melyet ezért leginkább kívánunk”. Az említett levelek tartalmából az is kiderül, hogy több nemes ifjú is tartózkodott és tanult ekkor Kapu várában. Dr. Varga József helytörténeti kutató, aki összefoglalta a kapuvári oktatási élet kezdeti éveit, úgy véli, ennek ellenére sem állítható, hogy úgynevezett „nemesi udvari oskola” lett volna a várban. 

Harangozásért kenyér

– Sokkal inkább valószínűsíthető, hogy a sárvári iskola ifjúsága tartózkodott Kapuváron Nádasdy felesége, Kanizsai Orsolya udvartartásával együtt. Másfél évszázaddal későbbi a következő írásos emlék, ami már iskola működését támasztja alá. Ez a dokumentum az 1659-es canonica visitatio, azaz egyházlátogatás jegyző-
könyve. 

Dr. Varga József kifejtette: a 330 évvel ezelőtt rögzített jegyzőkönyv Gáborian Tóbiás Győr egyházmegyei olvasókanonok tapasztalatait foglalja össze. Kapuvárról feljegyezte többek között, hogy az iskolamesternek a „kapuiak 12 forintot fizetnek, továbbá a temetés után 12 dénárt, a halott kiharangozásáért 5 dénárt, ugyancsak az Úr angyalára szokásos harangozásért minden háztól egy kenyeret kap”. 

A kapuvári iskoláról ez a szövegrész számol be először. 1689-ben íródott.
A kapuvári iskoláról ez a szövegrész számol be először. 1689-ben íródott.

A hívek megelégedésére szolgál

– E néhány sor arról tanúskodik, hogy az 1560-as nagyszombati zsinat után az akkor még Babót leányegyházaként szereplő, négyszáznyolcvan lakosú Kapu is eleget tett a zsinati felhívásnak. Azaz működtetett plébániai iskolát, ahol egy külön férfiú tanított, mintegy munkatársaként az akkori katolikus papnak, Görgei Ferencnek. A tanító személyéről e jegyzőkönyvben nincs információ. Az 1696–97-ben írottban viszont tudunk meg róla részleteket. Úgy jellemezték, hogy „jól viseli magát, a gyermekeket tanítja, a hívek megelégedésére szolgál”. A neve azonban csak egy 1714-es jegyzőkönyvből derül ki: Konkoly Istvánnak hívták. Feljegyezték róla, hogy ötvenhat éves, magyar ember, aki tanult retorikát, orgonajátékot és „iskolamesterséget” is. Ez utóbbi tanulmánnyal abban a korban csak elvétve rendelkeztek a tanítók. Konkoly István ekkor harminchárom éve volt a pályán, huszonötöt pedig Kapuváron töltött el, azaz 1689-ben állt munkába a településen.

A tanító feladata akkoriban széles körű volt: a főként télen nagyszámú gyereket oktatta a „mesterlak” egyik szobájában, az „oskolaszobában”. Vallási, erkölcsi és „állapotbeli” ismereteket adott át. 

– Az idők során a tanítók feladatköre egyre bővült: a tanítás és az egyházi szolgálat, kántori feladatok mellett megjelent a nótáriusi, vagyis jegyzői feladatkör is. Nyolcvannyolc évvel pedig Konkoly tanító szolgálatba lépése után, 1777-ben Kapuváron már kéttanítós iskola működött. Vagyis a mester mellett már praeceptort, segédtanítót is alkalmazott az egyházközség – tette hozzá dr. Varga József. 

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei