EzTörténtKisalföld

2024.02.23. 10:06

Erről írtunk - Húsz évvel ezelőtt traktorosok tüntettek a mezőgazdaságért a 85-ös és 84-es főúton

Erről írt a Kisalföld 20, 30 és 50 évvel ezelőtt február 23-án. A legérdekesebb hírekből szemezgettünk.

Papp Fanni

50 éve - A soproni egyetemi oktatás fejlesztése

Az erkölcsi nevelés szerepe - Beszélgetés dr. Pankotai Gábor dékánnal

Megyénkben az egyik legrangosabb felsőfokú oktatásiintézmény a soproni egyetem. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen is az MSZMP és a kormányzat általános útmutatásai alapján fáradoznak azon, hogy az oktatást korszerűbbé, hatékonyabbá tegyék. A Kisalföld szerkesztőségének munkatársa felkereste dr. Pankotai Gábordékánt, hogy az oktatáskorszerűsítéséről megfogalmazódott kérdésekre választ kapjon.

Forrás: Kisalföld Archív

— Milyen szervezettséggel, kiknek a segítségével történik a soproni egyetem oktatásának korszerűsítése?

— Az Erdészeti és Faipari Egyetem és ezen belül az erdőmérnökképzés korszerűsítésének gondolata évek óta foglalkoztatja az intézmény párt- és állami vezetését — mondotta dr. Pankotaielvtárs. — A munka az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június 15-i határozata alapján bontakozott ki és vált tervszerűvé. A reform jelenlegi szakaszáról nehéz egységes, átfogó képet adni. Az anyagifeltételek kialakulása és a személyi jellegű feladatok megoldása egyaránt nagy türelmet és előrelátást kíván. Az egyetemi oktatás korszerűsítését leginkább egy városrendezési elképzeléshez hasonlíthatnám, ahol a terv minden új létesítmény helyét bejelöli, de az útba eső épületeket csak fokozatosan, a feltételek megérésével lehet lebontani. A munka előkészítése lezártnak tekinthető. A KB határozata és az azt kiegészítő főhatósági rendelkezések ránk vonatkozó részeit az erdőmérnöki kar párt- és társadalmi fórumain megvitatjuk. A viták sora kikristályosította az elengedhetetlenül szükséges tennivalókat.
A tantervi reform munkája az egyetemi MSZMP csúcsvezetőség elvi irányításával történik. A kari alapszervezeteket részletesen tájékoztatták. A pártszervezetek arra törekszenek, hogy javaslataikkal hatásosan támogassák a kari vezetés munkáját. A KISZ egyetemi szervezete a kari tanácson is értesül a munka mozzanatairól. A legkülönbözőbb fórumokon a KISZ is kifejtette véleményét, és részt vett a javaslatok elkészítésében. A kari tantervi reformprogram elkészítésében az ifjúság véleménye hasznos segítségnek bizonyult. Ez természetes is: az oktatás belső ellentmondásait ki láthatná jobban, mint a negyed- és ötödéveshallgatók?

— A reformtervezet elkészült. Miben lehetne összefoglalni a leendő, korszerűsített tanterv legalapvetőbb vonásait?

— Elsősorban az óraszámot szándékozunk úgy csökkenteni, hogy közben a gyakorlati foglalkozások súlya növekedjék. A hallgatók heti terhelése 36—38 óráról 30—32 órára fog csökkenni. Lehetővé válik, hogy szabad idejüket önálló tanulásra és kulturálódásra fordíthatják. A tananyag észszerűbb elosztásával az egyes féléveket egyenlő súlyúakká tesszük, és gondoskodunk arról, hogy minden hallgató minden félévben feltétlenül találjon olyan tantárgyakat, amelyek érdeklődését egységesen lekötik. Gondolunk a differenciált érdeklődésű hallgatókra. A tapasztalat szerint nem egyformán mutatkozik érdeklődés a biológiai, technikai, matematikai stb. témák iránt. Azt tervezzük a gyakorlati foglalkozások hatékonyságának erősítése céljából, hogy minden évfolyamon hetenként legalább egy teljes nap álljon rendelkezésre, melyet a hallgatók a terepen, erdőben, munkahelyeken töltenek el. A világ legkülönbözőbb műszaki felsőfokú intézményei lépést tartván a kor követelményeivel, új tananyagokat honosítanak meg. Önálló tárgyként kellő óraszámmal helyet kap a munka és szervezés tudománya, a környezetvédelem és az elektronikus adatfeldolgozás. Megerősítjük a hallgatók matematikai fegyverzetét és a modern fagazdaságban nélkülözhetetlen műszaki ismereteket. El akarjuk érni, hogy az erdőmérnökök a nagy áldozatokkal erdősített területeknek ne csak jó gazdái és fejlesztői legyenek, hanem eleget tegyenek az új társadalmi feladatoknak is.

- Számos új tudományág bevezetésével foglalkozik a soproni egyetem, adódik az a kérdés, hogy az oktatói testület hogyan tud megfelelni a követelményeknek? — A korszerű, új és dinamikusan fejlődő tantárgyak oktatói karának kialakítása folyamatban van. Személy szerint is törekszem arra, hogy e tudományágak oktatásában mind nagyobb számmal jussanak szóhoz a tehetséges fiatal oktatók. — Mint minden oktatási intézmény munkájának elemzésekor, az összefüggések ez esetben is rávezetnek arra a gondolatra, hogy a szocialista eszmei nevelés gazdagítása nem kevesebb törődést követel. — Munkára és kötelességtudatra, a társadalom irántifelelősségérzetre akarunk nevelni. Ez történt eddig is. A jövőben azonban még tudatosabbá szükséges tenni tevékenységünknek ezt az állandó elemét. Az elengedhetetlenül fontos adminisztráció kivételével minden erőt a hallgatókkal való foglalkozásra, tudásuk növelésére szükséges fordítanunk. Véleményem és tapasztalatom szerint a nevelő egyénisége, személyes példamutatása, politikai és szakmai kiállása az, ami a tanulók formálására fordított időt különösen hatékonnyá teszi.

— Befejezésül azt szeretném megkérdezni dékán elvtárstól, hogy a soproni egyetem erdőmérnöki kara mit szándékozik tenni a levelező oktatás megújítására? — Ma már elegendő tapasztalatunk van a levelezőoktatással szerzett oklevelek értékéről. Zömében olyanok szereztek ilyen módon diplomát, akikben nem csalódtunk. Ám, ha ezt a munkát tovább akarjuk folytatni, akkor a levelezési beiskolázás és oktatás is fejlesztésre szorul. Arra szükséges gondolni, hogy egészen más dolog 18—24 évesfiatalokat nevelni, mint felnőtteket oktatni ugyanazokból a tantárgyakból. Az erdőmérnöki hivatás nem úgynevezett „menő” hivatás. Ebben a szakmában nem lehet sok pénzt keresni és könnyen karriert csinálni. Van azonban e pályának sok öröme is. Ilyen a szocialista jövőáldozatos szolgálata, a természet mélyebb törvényeinek állandó tanulmányozása, és az, hogy a munka tekintélyes részét a szabad ég alatt, egészséges körülmények között lehet végezni.

Erdészeti Tudományos Konferencia Sopronban

A soproni egyetem erdőmérnöki kara még ma is fontos szerepet tölt be a hazai felsőoktatási piacon. Az intézményben nem csak az oktatásra fektetnek nagy hangsúlyt, de a környezetvédelemre és a fejlődésre is. Legutóbb, február elején tartottak egy országos, tudományos konferenciát, melynek fókuszában az erdőgazdaság, vadgazdálkodás és természetvédelem állt. A tanácskozáson az oktatók és kutatók közvetlenül találkozhattak a gyakorlati szakemberekkel, ötleteket meríthettek és inspirálódhattak egymástól. A konferenciáról a Kisalföld is beszámolt.

30 éve - Együttes kutatásfejlesztés Sopronban

Magyar-osztrák tudományos napok

A Hotel Sopronban tegnap vette kezdetét a Magyar-osztrák tudományos napok konzultációsorozata, amely alkalomból városunkba érkezett dr. Hunkár Dénes, hazánk bécsi nagykövete, valamint dr. Erich Kussbach, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete.

Forrás: Kisalföld Archív

- Különböző szakmai területeken már régóta folytatunk intenzív kerekasztal-megbeszéléseket - mondta Nyíri Lajos, az Országos Műszaki és Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese, a magyar küldöttség vezetője. - Ám most első alkalommal nyílik mód arra, hogy átfogóan, elemző módon foglalkozzunk a tudomány és technológia, s az ennek háttérbázisát megteremtő politika gyakorlati kérdéseivel. A kétoldalú találkozó közel ötven résztvevője között ennek megfelelően képviselteti magát az Osztrák Külügyminisztérium, a Tudományos és Kutatási Minisztérium, az Osztrák Tudományos Akadémia, az Osztrák Akadémiai Csereszolgálat Közép- és Keleteurópai Programirodája, az Osztrák Rektori Konferencia. Ezenkívül a megbeszéléseken jelen van több tudományos és pénzügyi alap küldötte is. A magyar delegációt szintén a politikai és a tudományos élet magas rangú tisztségviselői alkotják. Az érdemi konzultációk tárgykörei annál is inkább aktuálisak, mivel Ausztria már az Európa Közösséghez való csatlakozás finisében van. Másrészt osztrák barátainkkal most jutottunk el egy új, emeltebb szintű tudományos együttműködés megalapozásához is. Kitágultak az ilyen vonatkozású lehetőségek, s tulajdonképpen mindkét fél érdeke, hogy erősödjenek a tudományos szférát átfogó szálak. Emellett nem egy esetben multilaterális kutatási és technológiai programokban vesznek részt magyar és osztrák tudományos szakemberek, így például az Eureka, vagy a Cost-projektekben. A megbeszéléseken többek között szó lesz a kutatásfejlesztés pénzügyi támogatási rendszerének tapasztalatairól is.

Dr. Erich Kussbach, osztrák nagykövet: - Meglátásom, hogy a jövőben is rendkívül fontos lesz a szomszédos államok bilaterális diplomáciájában az ilyen jellegű kapcsolatok magas szintű ápolása. Ezt a különösen kedvező helyzetet-Ausztria közelgő EK-tagságát - igyekszünk kétoldalú viszonyunkban a legteljesebb mértékben hasznosítani, s a további fejlődés alapjait megteremteni.

Dr. Hunkár Dénes, magyar nagykövet: - Több százéves közös történelmünk során kiderült, egymásra vagyunk utalva, s akkor járunk jól, ha egyeztetve, s nem külön-külön próbáljuk járni utunkat. Ennek jelentőségét növeli az a tény, hogy 1995. január elsejével a Közös Piac határa már hazánk nyugati határánál lesz.

Tudományos együttműködés ma is

Az osztrák és magyar kutatók egyes tudományos területen ma is együttműködnek. Ilyen fontos, határon átnyúló kutatás volt. A Sustainable Ambrosia Management című projektben a mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara a burgenlandi szakemberekkel karöltve próbálja meg felhívni a figyelmet a parlagfű egészségügyi kockázataira. A projekt zárórendezvényét pedig Hegykőn tartották meg.

20 éve - A traktoroké a 85-ös és 84-es főút

Forgalomlassítás: A gazdatüntetők több száz járműből álló konvoját tilos megelőzni

Ma és holnap minden bizonnyal megbénul a megye legfontosabb közlekedési tengelye, a 85-ös főút, illetve az 1-es és a 84-es főútegy-egy szakasza. A forgalomlassítással tüntetőgazdák konvoját tilos megelőzni. A rendőrségkerülő útvonalak, vonatok használatát javasolja.

Forrás: Kisalföld Archív

Az agrárdemonstrációk újabb állomásaként több száz traktorból, vontatóból és autóból álló konvoj lassítja az 1-es, a 85-ös és a 84-es főút forgalmát ma reggel hattól délután körülbelül két-három óráig. Az akcióban várhatóan legalább ezer ember vesz részt, és Fejér, Veszprém és Vas megyéből is érkeznek gazdák — tudtuk meg Oláh Ferenctől. A sajátos tüntetés egyik szervezője elmondta, „eddig mezítláb versenyeztünk olyanok ellen, akik Adidas szöges cipőben indultak, de most már az egyik lábunkat is eltörték”. Szerinte ez az utolsó pillanat az uniós csatlakozás előtt, hogy a kormány még valamit tegyen a hazai mezőgazdaság megmentésére, „különben keresztet vethetünk erre az ágazatra”.

A gazdatüntetésről és előzményeiről - Fidesz: Válságban az agrárium valamennyi ágazata

Az agráriumnak szinte valamennyi ágazata válságban van, az MSZP hamis ígéretekkel kecsegtette másfél évvel ezelőtt a mára egyre jobban ellehetetlenülő gazdákat

- mondta sajtótájékoztatóján Birkás Tivadar fideszes országgyűlési képviselő.

A mezőgazdaság nehéz helyzetének az utóbbi időben számos előzménye volt. Birkás Tivadar egyik példaként azt említette, amikor a környékbeli gazdák, tavaly ősszel megkeresték őket, mert nem tudták megfelelő áron értékesíteni a paprikájukat, ezért felajánlották nekik, hogy ingyen osszák szét a panellakók között. A fideszes országgyűlési képviselőnek január elején az uborkatermelők panaszolták el, hogy be kell fizetniük az áfát, de még nem kapták meg az előző évi támogatást. Az ő ügyük ugyan végül elintéződött, de a honatya szerint mára az agráriumnak szinte valamennyi ágazata válságba jutott.

Birkás Tivadar sajtótájékoztatóján kiemelte: a polgári kormány idején, 2002-ben a sertéshús felvásárlási ára kilogrammonként 270 forint volt. A szocialisták azt mondták a gazdáknak, hogy ezt 350 forintra emelik, ehelyett a jelenlegi ár csak 200 forint körül van. Az emberek hittek az ígéretekben, hiteleket vettek fel, most pedig veszélybe került a mindennapi megélhetésük, a sorsuk. A fideszes képviselőnek és pártjának az álláspontja az, hogy ha a kabinet még az uniós csatlakozás előtt nem rendezi az agrárium helyzetét, akkor az végérvényesen egyet fog jelenteni a magyar mezőgazdaság tönkremenetelével. Május 1-je után ugyanis a hazai gazdáknak olyan piacon kell helytállniuk, ahol EU-s társaik négyszer annyi támogatásban részesülnek, mint ők.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában