Pályázati kisokos

2014.10.27. 12:44

A Széchenyi 2020 pályázatokban támogatható tevékenységek listája

A Kormány 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelete a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról az alábbiakat mondja ki.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés,

2) foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis- és középvállalkozásoknál,

3) a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlkedésfejlesztés,

4) a foglakoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével,

5) gazdaságélénkítő és népességfenntartó településfejlesztés,

6) vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése,

7) fenntartható települési közlekedésfejlesztés,

8) a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújuló energia felhasználásának támogatása,

9) a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása,

10) leromlott városi területek rehabilitációja,

11) erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével,

12) a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási megállapodások, valamint azok munkaerő-piaci, képzési és fejlesztési programjai támogatásával,

13) a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek,

14) a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,

15) a helyi identitás és kohézió erősítése.

 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,

2) kis- és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,

3) vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,

4) a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,

5) a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,

6) a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,

7) az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,

8)  az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,

9) a vállalkozások informatizáltságának növelése,

10) a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,

11) a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,

12) az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,

13) a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,

14) a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokhoz,

15) jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,

16) a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,

17) a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,

18) a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,

19) a turisztikai költség növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,

20) kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése érdekében,

21) az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energia hatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,

22) a foglalkozást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozásához való hozzáférésének javítása,

23) az oktatási és képzési rendszere minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,

24) a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása.

 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) a vállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek javítása Pest megyében,

2) a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősödése,

3) a vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,

4) megerősített tudásbázisok,

5) a vállalkozások külső finanszírozásához való hozzáférésének javítása,

6) a vállalkozások külső finanszírozásához való hozzáférésének javítása a kutatás-fejlesztés erősítése érdekében,

7) az energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati ingatlanokban és önkormányzati tulajdonú lakóépületekben,

8) a szén-dioxid kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási láncok fejlesztése által,

9) a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása,

10) a társadalmilag és fizikailag leromlott vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítása,

11) erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális kínálatbővítés és közösségfejlesztés segítségével,

12) a társadalmi együttműködés erősítése,

13) magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása,

14) az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,

15) az álláskeresők - különösen az alacsony iskolai végzettségűek - növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,

16) a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása,

17) jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,

18) a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növekedése,

19) a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,

20) a gazdaság igényeihez igazodó minőségi képzési intézményrendszer kialakítása.

 Az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piaci megjelenésének elősegítése,

2) a csalás társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása,

3) aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése,

4) a társadalmi együttélés erősítése,

5) a területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai,

6) a mélyszegénységben élők, romák felzárkóztatásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése,

7) az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése,

8) népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,

9) a minőségi feladatellást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése,

10) az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás,

11) hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdasági eszközeivel,

12) a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése,

13) a területi hátrányok felszámolása komplex programokkal,

14) a mélyszegénységben élők, román felzárkóztatását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások,

15) a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése,

16) a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül,

17) az intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban,

18) az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel,

19) a köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések,

20) felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések,

21) visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások számára,

22) társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) előirányzatból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) az eljutási idő javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton,

2) a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése,

3) a dunai hajózás biztonságának javítása,

4) az elővárosi vasúton utazók számának megőrzése,

5) a városi közösségi közlekedésnek utazási idő csökkentése,

6) az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása,

7) a közlekedési rendszer olajfüggőségének csökkentése,

8) a torlódások csökkentése a magyarországi regionális úthálózaton.

 A Környezet és Energetikai Operatív Program (KEHOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával,

2) szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések,

3) a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel,

4) az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése,

5) az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában,

6) Országos Környezeti Kármentesítési Program,

7) hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés,

8) épületek energiahatékonysági korszerűsítése, épülethez kapcsolódó megújuló energetikai fejlesztések,

9) távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése,

10) intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságának biztosítása.

 A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) előirányzatból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1) szervezet- és folyamatfejlesztés,

2) elektronikus ügyintézés kibővítése,

3) központi közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése,

4) közigazgatási dolgozók kompetenciafejlesztése,

5) korszerű közigazgatási ügyintézés,

6) egységes elégedettségmérési program,

7) integrált közszolgáltatási információs rendszer bevezetése,

8) a közszolgáltatások rendszerszintű megújítását megalapozó kutatások,

9) közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése,

10) innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek.

 Forrás: Magyar Közlöny

 

Gönczi Zsolt, pályázati szakértő

+36203779200

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!