Kisalföld logö

2018. 06. 23. szombat - Zoltán 12°C | 20°C Még több cikk.

Sírkertek a Rábaközben

Temetők – ősök, családtagok emlékét őrzik. Néhány rábaközi faluban találni olyan sírkerteket, melyekbe ugyan már nem temetnek, de a helyiek ragaszkodnak hozzá.
A Kisalföld annak járt utána, hogy néhány rábaközi falu ma már temetésre nem használt, de még fennmaradt sírkertjéről ho gyan gondoskodik az utókor. A tapasztalat azt mutatja, hogy se hol nem hagyják, hogy az enyé szet vegye át az uralmat a sírem lékek között. Zsidó temetők A feljegyzések szerint Vásárosfa luban már a tizenhetedik század végén éltek zsidó vallásúak.
A má sodik világháborús zsidóüldözés azonban őket sem kerülte el, egy kori jelenlétükről ma már csak a régi temető sírkövei tanúskodnak. Körülbelül hatvan sírhely található a temetőben, többségüket az évti zedek során benőtte a növényzet, vagy besüllyedtek a földbe. A ter vek szerint az önkormányzat a kö zeljövőben felújítja a sírkertet, eh hez támogatást a néhai vásárosfalui zsidók leszármazottai nyújtanak.

A rokonok, akik maguk is megláto gatták őseik nyughelyét, azt kérték az önkormányzattól, hogy ne ássák fel teljesen a területet, így csupán a kerítésállítás közben fellelt köveket gyűjtik össze és egy ápolt sírhelyet alakítanak ki. Ha minden az el képzelések szerint alakul, akkor a temető bejáratához egy kaput épí tenek, az előkerült sírkövekből pe dig emlékoszlopot emelnek. A falu vezetői szerint azon túl, hogy mél tó módon őrzik a zsidóság emlékét Vásárosfalun, turisztikai jelentősé ge is van e sírkertnek. Beleden szintén található zsidó temető, melyet az önkormányzat rendelete nyilvánított védetté.

Ezt a ravatalozó falán elhelyezett márványtábla jelzi. A sírkert fenntartásának költségei az ön kormányzatot terhelik, területe 5470 négyzetméter, amihez tar tozik még egy 1819 négyzetmé teres rész is, ez magántulajdon ban van. Ez úgy alakulhatott ki, hogy annak idején megváltották sírhelyüket a falu zsidó lakói, de mivel a huszadik századi üldözé sük miatt elhagyták a települést, így oda már senki nem temetke zett.
A közelmúltban teljesen fel újították a temetőt. Ezt a munkát a község önkormányzata, a Ma zsihisz és a Beledi Zsidók Baráti Köre finanszírozta. Dőryk és Batthyányak Sopronnémeti egykori, temet kezésre ma már nem használt sír kertjében katolikus és evangélikus hívek alusszák örök álmukat. A terület is a két egyház kezelésében volt. Néhány éve az önkormány zat kapta meg a tulajdonjogot, s 1996 óta emlékparkként haszno sítják. Pályázati pénzből sikerült rendbe tenni a temetőt, parkosí tották és sétálóutat alakítottak ki benne.

Az önkormányzat tovább szeretné a terület emlékpark jelle gét hangsúlyozni, ezért várhatóan padokat is kihelyeznek. Az egykori temetőben olyan családok sírhelyét találjuk, mint a hódori és szenttamási Tóthok, akik közül Bálint Sopron várme gye főispánja volt, Sándor pedig egészen a császári és királyi tábor noki rangig vitte. De történelmi családok leszármazottjai is találtak Sopronnémetiben örök nyugodal mat. Ilyen például a mihályi gró fok leszármazottja, jobaházi Dőry Franciska, vagy Batthyány Mária. Bősárkányban szintén kegyeleti parkot alakítottak ki az egykori te metőben, a falu közepén, melyet 2000 októberében avattak fel. A temető bejáratához székely kaput állítottak. Az épen maradt sírköve ket – ha igényt tartottak rá – a hozzátartozók elvihették, azokat a kereszteket, melyekért nem jelent kezett senki, eltemették a parkban.

A családtagok a kegyeleti parkban elhelyezett kis márványtáblákon őrizhetik továbbra is őseik emlé két. A parkot az önkormányzat tartja fenn és rendezi a környeze tet. Az egyházközség szervezésében megoldódott a világítás is a park ban, kandeláberek világítják meg a területet, a középen elhelyezett kő kereszt pedig fényvetőket kapott. Községi jótevők Szilban, a község úgynevezett kistatai részén, a 86-os főút mel lett van egy temető, melybe évti zedek óta nem temettek már. A terület emlékparkként funkcio nál, rendben tartásáért a szili ön kormányzat a felelős. A sírkertben nyugszik Hóman Bálint – nem azonos a néhai kultuszminiszter rel –, aki egykor a Dunakanyar ban szolgált, mint erdész. Kistatai származásúként nemes gesztust gyakorolt, amikor a szili iskola építéséhez telket biztosított a falu részére. A Rábaközben Pásztori is ren delkezik régi, ma már nem hasz nált temetővel Felső-Pásztoriban.

A sírkertet a helybeliek és az ön kormányzat tartja rendben. Itt nyugszik Török Lajos, aki a falu tanítója volt egykor. Emléke a mai napig fennmaradt a pásztoriak körében, mint olyan emberé, aki életével, munkásságával példát mutatott a község lakóinak és so kat tett Pásztoriért. Az idősek, kik még ismerték Török tanító urat, napjainkban is gyakran emlegetik nevét. Cs. Kovács Attila Emlékpark: Sopronnémetiben, az egykori temetőben nemesi családok, grófi leszármazottak is alusszák örök álmukat.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Még nem döntöttek az átszervezésről

Egyelőre nem született döntés arról, hogy az Égáz Rt. bezárja-e valamelyik ügyfélszolgálati… Tovább olvasom