Kisalföld logö

2016. 12. 11. vasárnap - Árpád -3°C | 8°C

Agráringázók tudnivalói

Ausztria. Számos Burgenlandban mezőgazdasági munkát végző magyar olvasónk fordult lapunkhoz munkajogi kérdéseivel, ezért kérésükre az „IGR – Jövő a határtérségben" projektjének szakemberei neki állítottak össze egy tájékoztatót. A projektet az Osztrák Szakszervezeti Szövetség és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége együtt kezdeményezte.
Mezőgazdasági munkások bérezése

A mezőgazdasági munkások bruttó minimálbérét a vonatkozó ágazati – jelen esetben a mezőgazdasági üzemek (bäuerliche Betriebe) dolgozóira vonatkozó – kollektív szerződés adja meg. A bér attól eltérően alakul, hogy a munkavállaló

– melyik tartományban dolgozik (ugyanis ezen ágazatban tartományonként külön-külön kollektív szerződés irányadó),

– milyen munkakörben dolgozik (segédmunka vagy szakképzettséget igénylő munka),

– és amennyiben Landarbeiter vagy Erntehelfer munkakörben, akkor a munkaviszony tartama, annak átmeneti (rövid, például szezonális) vagy tartós (például határozatlan idejű) volta is számít.

Az, hogy egy-egy esetben mennyi a minimálbér, csak konkrét adatok ismeretében adható meg. Ilyen kérdésével az ingázó a szükséges adatok közlése mellett fordulhat az IGR irodához, ingyenes tanácsadó fogadóóráihoz vagy a munkáskamara kirendeltségeihez.

13. és 14. havi bér a mezőgazdaságban

A tárgyévre vonatkozóan a munkavállalóknak

– június 1. és 15. között a bruttó havibér 100 százalékának megfelelő összegű szabadságpénzt (Urlaubszuschuss) illetve

– december 1. és 15. között az előző havi bruttó bérük 100 százalékának megfelelő összegű karácsonyi pénzt (Weihnachtsgeld)

kell kifizetni.

Tehát 1+1 havi plusz fizetés jár – amennyiben a munkaviszony a teljes naptári éven át tart.

Amennyiben viszont a munkaviszony nem tart teljes évig vagy a 13./14. havi bér esedékessége előtt szűnik meg (például nyári szezonmunka esetében), akkor ezek részarányosan járnak. Ezen esetben a munkáltató a 13.-14. havi bért legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor köteles kifizetni.

E vonatkozásban vizsgálandó azonban a munkaviszony megszűnésének jogcíme is! A munkavállaló semmi esetre se produkáljon jogosulatlan idő előtti kilépést!

Munkajogi igények érvényesítése

Amennyiben a munkáltató jogosulatlanul visszatartja a bér egy részét, vagy egyéb munkajogi problémák lépnek fel, ezen igények érvényesítésére Ausztriában alapvetően három lehetőség van:

(1) ügyvéd útján – ez a legköltségesebb változat. Figyelem! A magyar munkajog lényeges vonásokban eltér az ausztriaitól, ezért ez esetben is mindenképpen ausztriai munkajogász felkeresése javasolt!

(2) a munkáskamara útján – meghatározott kivételekkel az ausztriai munkavállalók a törvény erejénél fogva a munkáskamara tagjai és ingyenesen igénybe vehetik annak tanácsadását, illetve közreműködését.

Egyik fontos kivételt pont a mezőgazdasági munkások képezik, akik alapesetben nem a munkáskamarához, hanem a mezőgazdasági munkások kamarájához tartoznak. Mivel azonban például éppen Burgenland tartományban nincs külön meg a Landarbeiterkammer, itt vagy az alsó-ausztriai Landarbeiterkammerhez (amennyiben a munkáltató Landarbeiterként bejelentette), vagy a burgenlandi munkáskamarához fordulhat a munkavállaló.

Egy-egy konkrét ügyben az igényérvényesítés (aktafelvétel, munkáltatónak címzett felszólítások, esetleg a perbeli képviselet) mindig az illetékes munkáskamarára tartozik (ahol a munkavállaló ausztriai lakóhelye van vagy ennek hiányában, ahol az ausztriai munkáltató szék-, telephelye van). A képviselet feltételei a mindenkori illetékes kamarai ügyintézővel tisztázandók.

(3) a szakszervezet útján – ez általában legalább hat hónapja fennálló szakszervezeti tagsághoz (és főszabályként a bruttó havi bér 1 százalékának megfelelő mértékű tagdíj rendszeres fizetéséhez) kötött. Ilyenkor a szakszervezet illetékes tartományi titkárságához lehet fordulni.

A magyar nyelvű munkajogi (és ehhez kapcsolódó témakörökben) tanácsadást nyújtó IGR iroda a burgenlandi szakszervezetek mellett működik. Munkajogi tanácsadásra (a honlapon is megtalálható ügyfélfogadási időben; www.igr.at) akár szakszervezeti tagsággal nem rendelkező magyar munkavállaló is nyugodtan befáradhat, viszont igényérvényesítés (aktafelvétel, felszólítás, stb.) csak szakszervezeti tagok számára lehetséges az IGR iroda közreműködésével.

Bármelyik utat is választja a munkavállaló, fontos, hogy minden ágazatban – a vonatkozó kollektív szerződésben rögzítve – vannak úgynevezett jogvesztő határidők, amelyeken belül az igényt érvényesíteni kell, lehet. Ez tehát egy ágazatonként eltérő, pár hónapos határidő. Ha a munkavállaló ezen belül nem lép a munkáltatóval szemben, a jogvesztő határidő letelte után erre már soha többé nincs is lehetősége, jogalapja. (Egyes kollektív szerződések még azt is kötelezően előírják, hogy az igényérvényesítés írásban történjen meg.)

Ezért általános jelleggel mindig az tanácsolható a munkavállalóknak, hogy már a munkaviszony fennállása alatt is tájékozódjanak, és kiváltképp a munkaviszony megszűnése után ne várjanak még hónapokig (például ne dőljenek be a munkáltató régóta elhúzódó ígérgetéseinek), hanem forduljanak osztrák munkajogban jártas szakemberhez!

A mezőgazdaságban dolgozók esetében az igényérvényesítési határidő meglehetősen kedvező, ugyanis 12 hónapos, és (itt kivételesen) elévülési jellegű. Ez azt jelenti, hogy az igényérvényesítéstől visszafelé számítva 12 hónapos időszakra lehet igényeket érvényesíteni. (Ez a leghosszabb – a többi ágazatban jóval kevesebb, 3-4-6 hónap.)

E határidő révén, ha például 2009. szeptember 30-ával megszűnt a 2009. március 15-ével kezdődött mezőgazdasági munkaviszony, és a munkavállaló kivár és csak 2010 júniusában történik a munkáltató felszólítása és beperlése, főszabályként már csak a 2009. június-szeptember havi igények lesznek érvényesíthetők.

Akár a kamara, akár a szakszervezet jár el – az igényérvényesítés mindig névhez, konkrét személyhez kötött. Névtelen bejelentések alapján munkáltatóval szembeni intézkedések foganatosítására egyik szervnek sincs jogi eszköze.

Adóbevallás elbírálásának határideje

A tapasztalatok szerint az ausztriai adóbevallás elbírálása néhány héten, általában maximum 2-3 hónapon belül megtörténik.

Figyelem! Általános gyakorlat szerint a Finanzamt általában már nem várja be a családi pótlékos határozatot! Tehát, amennyiben még nem született meg az osztrák családi pótlékra (Familienbeihilfe) vonatkozó döntés, viszont az adóbevallást már benyújtják és abban a gyermek utáni valamely adókedvezményt is érvényesítik (e körbe tartozik elsősorban: egyedül keresők adókedvezménye gyermekkel; nagycsaládosok adókedvezménye; gyermek utáni adómentes összeg), akkor ezt a Finanzamt a bevallás megvizsgálásakor és adóhatározatának meghozatalakor nem fogja figyelembe venni. Mindegyik ilyen típusú adókedvezménynél ugyanis az a feltétel, hogy adott naptári évben legalább 7 hónapig járjon a gyermek után a Familienbeihilfe (akár teljes összegű, akár különbözet), ha pedig nincsen meg az e tárgyú döntés, akkor nem várnak rá. Ezért, ha gyermek utáni adókedvezményt is szeretne az adózó érvényesíteni, mindenképp javasolt bevárni az ausztriai családi pótlékról szóló döntést!

Ha ennek ellenére már korábban benyújtja adóbevallását, akkor pedig fontos tudni, hogy az adóhatározat ellen jogorvoslatként fellebbezésre van lehetőség, mégpedig a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, tehát ezen időtartamon belül kell a fellebbezést eljuttatni a Finanzamthoz!

Joglemondó nyilatkozat megtámadása

A jog – sem a magyar, sem az osztrák – nem kívánja jutalmazni a könnyelműséget, a jognyilatkozatok megfontolatlan (vagy visszaélésszerű) megtételét. Aki aláír egy jognyilatkozatot anélkül, hogy informálódnék, mi áll benne (például mert egyszerűen kényelmi okokból nem olvassa el), akkor ezt saját felelősségére teszi. (Természetesen más a helyzet, ha a másik fél például fizikai kényszerrel veszi rá a jognyilat aláírására.)

Az adott helyzetben az elvárható gondossággal történő eljárás azt jelenti, hogy amennyiben az osztrák munkáltató német nyelvű iratot akar aláíratni, amelynek tartalmát a munkavállaló nem érti, akkor az irat áttanulmányozására időt kell kérni és a papírt elvinni lefordíttatni, vagy lehetőség szerint a munkáskamarához, szakszervezethez vagy az IGR-hez annak leellenőrzésére, hogy az irat aláírása munkajogi szempontból nem hátrányos-e a munkavállalóra nézve.

A nem kellő komolysággal vagy titkos fenntartással tett jognyilatkozat érvényes! A titkos fenntartás (azaz ha valaki úgy tesz nyilatkozatot, hogy tudja, hogy nyilatkozata nem fejezi ki az akaratát) az érvényesség szempontjából közömbös. Ezt a tételt nemcsak a magyar polgári törvénykönyv rögzíti, hanem ennek osztrák megfelelője, az ABGB is.

Munkaviszony esetében természetesen a szerződő felek – tehát munkáltató és munkavállaló – gazdasági pozíciója eltérő, és a munkáltató ennél fogva (vagy a munkavállaló tévedését kihasználva) a munkaviszony megszűnésekor esetleg aláírathat egy joglemondó nyilatkozatot (Verzichtserklärung). Főszabályként ennek megtámadására is a fentiekben írtak vonatkoznak. Ha tehát a munkavállaló aláírja a joglemondó nyilatkozatot, mert akkor kap pár száz eurót, utána nem hivatkozhat arra, hogy nem tudta, mi áll benne, vagy hogy különben nem kapta volna kézhez azt az összeget sem.

Kivételesen néhány ágazati kollektív szerződés mégis lehetővé teszi a munkaviszony megszűnésekor aláírt joglemondó nyilatkozat visszavonását (Widerruf), viszont csak rövid határidővel (ez is eltérő, mindenesetre csak néhány munkanapon belül van rá lehetőség) – utána itt sincs mit tenni. A több száz ausztriai kollektív szerződés közül azonban csak néhány tartalmaz ilyen rendelkezést, ilyen például a munkaerő-kölcsönzésre, a papírfeldolgozó iparra, a bányászati munkásokra vagy az elektronikai iparra vonatkozó kollektív szerződés.

Mindenesetre megállapítható, hogy a mezőgazdasági munkásokra irányadó egyetlen kollektív szerződés sem biztosít erre lehetőséget! (Pontosabban van egyetlen kivétel: a Felső-Ausztria tartományban mezőgazdasági üzemben dolgozó fiatalkorú munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor érdekvédelmi szerv képviselője nélkül tett joglemondó nyilatkozatát két héten belül visszavonhatja.)
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Világszerte dolgozó diákok

A vakáció közeledtével egyre több diák jelentkezik az iskolaszövetkezeteknél nyári munkára. Ennek… Tovább olvasom